text
cz
eng

Informace ze společného jednání představenstva a dozorčí rady AK ČR, které se konalo dne 3. 12. 2014 v Žatci

04.12.2014


Obsah: jednání se jako host zúčastnila náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, komoditní problematika, průběh hospodaření AK ČR v roce 2014, návrh věcného záměru zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům, termín a místo konání představenstva a XXIII. Sněmu AK ČR, informace o obsazení skupin civilního dialogu DG Agri, nabídka využít ke komunikaci témat členské základny vlastní a osvědčené cesty, stanovení termín dalšího jednání představenstva AK ČR

  1. Jednání se jako host zúčastnila náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková, která seznámila přítomné s aktuálním průběhem prací v přípravě národního rámce Společné zemědělské politiky. V prvním pilíři probíhá implementace legislativních předpisů k SZP s tím, že nařízení vlády k LPIS a cross-commpliance bude platné od 1.1. 2015. Do mezirezortního připomínkového řízení vstoupí v nejbližších dnech nařízení týkající se definice aktivního zemědělce, dobrovolné podpory vázané na produkci (článek 52), ekologického zemědělství a některých podrobností týkajících se ozelenění. Příští rok nebude možné realizovat některé prvky EFAs (plochy v ekologickém zájmu, které musí představovat alespoň 5 % obhospodařované orné půdy), konkrétně se jedná o pásy kolem vodních toků a kolem lesů, pro které momentálně není zpracována metodika. V této souvislosti náměstkyně Špalková vyzvala zemědělce ke včasné aktualizaci údaje v LPIS. Druhý pilíř SZP, tedy PRV, je v současné době u DG Agri na notifikaci. EK zaslala MZe 355 připomínek. Zásadní připomínky se týkají nastavení animal welfare, intenzity zatížení, zatížení v LFA, překrytí financování LFA a EZ, absence alokace na poradenství, či vysoké hranice degresivity v LFA (1.000 ha). Z úspor a nevyčerpaných prostředků bude v lednu 2015 bude otevřeno 22. kolo PRV s objemem 700 mil Kč zaměřené na modernizaci zemědělských podniků. Podpořena dále bude oblast potravinářských technologií (200 mil. Kč), strojů pro lesnictví (100 mil. Kč) a 700 mil. Kč bude využito na posílení LFA oblastí. Rozpracována jsou nařízení vlády pro AEKO a LFA s tím, že jejich platnost se předpokládá k březnu 2015.
  2. Projednána byla komoditní problematika. Ceny potravinářského obilí a řepky se po poklesu postupně díky poptávce stabilizovaly. Problém je s kvalitou a cenou krmného obilí a kukuřice. Plochy řepky klesly o 6 % a zdravotní stav porostů je místy neuspokojivý. Cena mléka klesá o cca 20 hal měsíčně, k čemuž výrazně přispívá tlak obchodních řetězců. Otázkou bude zrušení systému mléčných kvót. Cena jatečních prasat klesla na cca 38 Kč/kg, což je již méně než v předchozím roce. Pod tlakem dovozů a obchodní politiky řetězců jsou také producenti drůbežího masa, trh vajec je uspokojivý. S dopady nadvýroby a nižší kvality - a tak skladovatelnosti, se potýká úroda brambor. Sklizeň cukrovky je ukončena z 95 %, očekává se výroba 600 tis. t cukru, výrazně poklesly ceny cukru v obchodech, což se promítne i do realizačních cen za cukrovku. Oživení nastalo na trhu s chmelem, kde je odhad sklizně na výši 6.180 t, s předpokladem další poptávky obchodníků a pivovarů. Okrasné školkařství dosahuje díky nadprodukci v EU horších výsledků, sektor květin čeká na výsledky vánočního trhu. Prodeje ovoce a zeleniny i díky snížení cen vzrostly, dovozy jablek z Polska poklesly, ale velmi výrazně vzrostly dovozy z Itálie. Ceny dřeva se budou odvíjet od poptávky na trhu, přetlak je u vlákninového dříví. Ochraně českého trhu prospělo zavedení povinného monitoringu a hlášení dovozů, kdy od 1. ledna 2015 dojde v systému k dalšímu zpřísnění. V rámci posílení lobby na světových trzích je mezi MZe a MZV dohoda o zavedení pozic českých zemědělských diplomatů pro Rusko, Ukrajinu, Srbsko, Saudskou Arábii a Čínu.
  3. Představenstvo AK ČR bylo seznámeno s průběhem hospodaření AK ČR v roce 2014,  s návrhem a strukturou vyrovnaného rozpočtu pro rok 2015, příspěvkovou kázní za rok 2014 a s přípravou 14. Agrárního plesu, který se uskuteční v Praze na Žofíně dne 23. ledna 2015.
  4. Představenstvo AK ČR projednalo návrh věcného záměru zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům, návrh vedení AK ČR byl rozeslán členské základně a předán MZe. Jeho cílem je omezit vliv spekulací na zemědělské hospodaření, ochrana nájemců, transparentnost prodejů a stabilizace trhu s půdou.
  5. Představenstvo AK ČR rozhodlo o tom, že jednání představenstva a XXIII. Sněm AK ČR se uskuteční ve dnech 11. – 12. března 2015 v hotelu Clarion v Olomouci, zároveň byl schválen základní rámec technicko organizačního zabezpečení sněmu.
  6. Mezi ostatními tématy byla přijata informace o obsazení skupin civilního dialogu DG Agri, činnost, výstupy a personální doplnění Myslivecké komise při AK ČR a Komise pro vzdělávání a školství při AK ČR. Schváleno bylo složení obnovené Komoditní rady pro vepřové maso. Přijata byl záměr rozšíření členské základny ve Sněmovně společenstev o Sdružení Český mák a Iniciativu zemědělských a potravinářských podniků. Opětovně byla diskutována problematika podpory živočišné výroby, definice aktivního zemědělce, nerovnováhy pozice a síly zemědělství v EU 15 vůči novým zemím, vyváženost agrární soustavy s tím, že pro produkci a stabilizaci trhu je nezbytné zajistit také dostatečný odbyt. Potvrzen byl zájem o větší a koordinovanou propagaci českého zemědělství a potravinářství i sektoru jako potenciálního zaměstnavatele. Byla přijata informace o jednáních k monitoringu sucha a Generelu vodního hospodářství. Vysvětleno bylo nastavení nových podmínek cross compliance, především ve vztahu k požadavku minimální pokryvnosti půdy.
  7. Prezident AK ČR Miroslav Toman opětovně nabídl využít ke komunikaci témat členské základny vlastní a osvědčené cesty jako je portál APIC, magazín Agrobase, stránky AK ČR v Týdeníku Zemědělec, každoměsíční prezentace v deníku Právo, či přímo formou tématických tiskových konferencí.
  8. Další jednání představenstva AK ČR se uskuteční dne 4. února 2015 v Praze.  


V Praze dne 3. prosince 2014 zapsal Ing. Jiří Felčárek

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz