text
cz
eng

Komuniké z 56. jednání představitelů agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se uskutečnilo v Polsku ve dnech 6. a 7. kvě

12.05.2015


Zástupci Agrární komory České republiky (AKČR), Maďarské agrární komory (NAK) Slovenské poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Národní rady Agrárních komor Polska (KRIR) se zúčastnili 56. jednání představitelů Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky, které se konalo ve Varšavě (Polsko) ve dnech 6. a 7. května 2015.

Představitelé Agrárních komor zemí Visegrádské čtyřky prodiskutovali současnou situaci na trzích se zemědělskými komoditami. Podle předpovědi Mezinárodní rady pro obiloviny (IGC) by letošní produkce řepky mohla být druhá nejvyšší v historii, podle expertů IGC k tomu pravděpodobně dojde navzdory zákazu moření osiva neonikotinoidy, ztráty na porostech jsou nižší, než se předpokládalo. Co se týče trhu s mlékem, došlo ve většině zemí Evropské unie poklesu výroby kvůli snížení cen zemědělských výrobců. Podle dat Eurostatu byla v měsících lednu a února nabídka čerstvého mléka na trhu asi o 1 % nižší než v loňském roce. Pokles produkce asi o 10 % se v roce 2015 očekává také u kukuřice na zrno. Prognóza vývoje cen pro svět a EU předpokládá relativní navýšení ceny kukuřice na zrno vzhledem k předpokládanému poklesu produkce a přiblížení cenám pšenice.


 31. březen 2015 byl poslední dnem platnosti mléčných kvót v Evropské unii. Názory na další vývoj se různí. Ukončení režimu mléčných kvót vytváří pro některé producenty nové příležitosti, na druhé straně ohrožuje existenci jiných producentů. Podle řady expertů se trh nebude schopen s významnějším nárůstem produkce vypořádat, což povede nevyhnutelně opakovaným poklesům cen a souvisejícím krizím sektoru. Současné prostředky Společné zemědělské politiky nejsou s to zajistit zemědělcům spravedlivý příjem, a proto je nutné vytvořit nové nástroje pro stabilizaci podnikatelského prostředí producentů. Ukončení režimu mléčných kvót společně s ruským zákazem dovozu některých zemědělských a potravinářských výrobků značně destabilizovalo trh. Současná situace je kritická a žádá si okamžité řešení, které by mělo využít prostředků z krizové rezervy SZP. Nezbytné je také středně a dlouhodobé řešení, které by mělo přispět ke stabilizaci mléčného sektoru a v tomto ohledu jsme připraveni nabídnout několik uskutečnitelných možností jak výše zmíněného dosáhnout ve spolupráci s našimi národními vládami a na celoevropské úrovni. Mezi navrhovaná řešení patří:


A) Okamžité řešení  
•    Finanční podpora farmářům pokrývající rozdíl mezi tržní cenou a výrobními náklady, přičemž je třeba kalkulovat s historickou úrovní produkce.
B) Střednědobá a dlouhodobá řešení
•    Podpora výkupu sušeného mléka a exportu do třetích zemí.
•    Vytvoření legislativy řešící tzv. Významnou tržní sílu na trhu s mlékem na celoevropské úrovni.
•    Zvýšení intervenčních cen u mléka a mléčných výrobků.
•    Zavedení dotací na vývoz a motivace k vývozu mléka a mléčných výrobků na nova odbytiště

Situace na trhu s mlékem se zhoršuje každým dnem a každý den nečinností evropských orgánů s rozhodovací pravomocí poškozuje finanční zdraví producentů mléka, což následně vede k zvyšování napětí. Jsme připraveni producenty mléka podpořit všemi prostředky a zaměřit pozornost médií na tento problém.

Podle představitelů Agrárních komor V4 je třeba přijmout taková opatření, která poskytnou alespoň částečnou kompenzaci tržních výkyvů, a zemědělcům umožní zajistit se pro případ krize. V prvotní fázi je nezbytné, aby byla zemědělcům poskytnuta podpora z institucí EU. Měly by však být zváženy i jiné nástroje jak ochránit zemědělce proti výše zmíněným rizikům. Mělo by například dojít k plné implementaci mléčného balíčku, který by zaváděl povinnost uzavření písemné dohody mezi producentem a zpracovatelem.       

Účastníci jednání dále projednali spolupráci agrárních komor skupiny V4 v rámci organizace COPA-COGECA. Na minulých jednáních se několikrát hovořilo o možnostech účasti expertů ze zemí V4 na jednáních pod hlavičkou COPA-COGECA , stejně jako o míře zastoupení zájmů zemědělců z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska organizací COPA-COGECA na úrovni EU. Opakovaně se hovořilo o nedostatečném prosazování zájmů členských organizací ze strany COPA-COGECA. V této souvislosti je třeba zmínit nadcházející volby Prezídia COPA-COGECA, které by mohly nespokojenost V4 reflektovat.   

Dalším tématem jednání byl proces implementace legislativy Společné zemědělské politiky v jednotlivých zemích. V souvislosti s návrhem Evropské komise posunout konečnou lhůtu pro podávání jednotných žádostí o přímé platby z 15. května na 15. červen si zástupci agrárních komor zemí V4 vyměnili informace o tom, jak v této záležitosti rozhodnuly vlády v jednotlivých zemích uskupení. Účastníci jednání zdůraznili, že největším problém pro zemědělce v implementaci SZP představují nedostatky v pravidlech a celková nejasnost některých požadavků.  To platí především pro tzv. „ozelenění“. Potřebné detailní informace měly být zemědělcům známy už v době osevů v roce 2014 a na základě těchto osevů tak nelze udělovat sankce v roce 2015. Pěstitelé museli na detailní informace čekat dlouhou dobu, a když se tyto informace konečně objevily, byly často neúplné a nekonzistentní. Reálně tak hrozí, že se zemědělci budou na základě neúplných a vágních pravidel dopouštět neúmyslných chyb a mohli by tak přijít o platbu za ozelenění. Vzhledem k zvláštním okolnostem provázející implementaci pravidel SZP, by měla Evropská komise pro rok 2015 (první rok platnosti pravidel ozelenění) pozastavit penalizace, které by mohly vést k snížení plateb za ozelenění za chyby, které přímo souvisí s opožděným schvalováním legislativy a průtahy souvisejícími s notifikací pravidel pro SZP 2015-2020.

Účastníci jednání se dohodli, že se příští jednání zástupců agrárních komor V4 uskuteční v České republice, v Brně, ve dnech 25. a 26. června 2015.   

Komuniké bylo připraveno v 5 vyhotoveních, jedno vyhotovení pro každou z delegací, a jedno bude zasláno COPA-COGECA.

Milan Semančík
President of SPPK 

Václav Hlaváček
Vice-President of AKČR

Wiktor Szmulewicz
President of  KRIR     

Balázs Győrffy
President of HCA

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz