text
cz
eng

Komuniké ze 49. setkání zástupců nevládních agrárních organizací zemí Visegrádské čtyřky konaného ve dnech 19.-20.6. v Praze

27.06.2013


Zástupci Maďarské agrární komory, Národní rady polských zemědělských komor, Slovenské zemědělské a potravinářské komory a Agrární komory České republiky se setkali na 49. jednání nevládních agrárních organizací zemí V-4 ve dnech 19. a 20. června 2013 v Praze, v České republice.

Projednány byly následující hlavní okruhy témat:

  • Reforma Společné zemědělské politiky pro plánovací období 2014 - 2020
  • Aktuální informace k povodňovým škodám z června 2013
  • Situace a vývoj agropotravinářského trhu zemí V-4
  • Daňové soustavy v zemích V-4

Účastníci jednání potvrdili stanoviska definovaná ve Společné deklaraci nových členských zemí z Budapešti, ze dne 29. listopadu 2011, která je nezbytné ve zvýšené míře nadále prosazovat v orgánech a stanoviscích COPA-COGECA, Evropské komise, Evropského parlamentu, DG AGRI a při jednáních s dalšími partnery.
 
Účastníci setkání dále potvrdili své priority směrem k diskuzi o reformě Společné zemědělské politiky EU pro plánovací období 2014 – 2020 z jednání organizací zemí V4 na Slovensku v Bratislavě, ve dnech 20. – 21. března 2013.


Účastníci setkání V-4 zdůrazňnili nezbytnost urychlení jednání v rámci trialogu a dosažení dohody  ohledně SZP pro období  2014 – 2020 do konce června 2013.

Velmi důležitý je pro oporu Společné zemědělské politiky EU a zemědělských programů silný agrární rozpočet, který dokáže podpořit a rozvíjet agrárně-potravinářský komplex v jednotlivých zemích EU při jeho dostatečné konkurenceschopnosti ke světové produkci se zabezpečením kvalitních potravin jako společného zájmu prvovýroby, potravinářského průmyslu i všech spotřebitelů. I proto delegace odmítají současný návrh rozdílného krácení přímých plateb v roce 2013. Pokud bude systém krácení přijat, pak musí být nastaven tak, aby nebyly kráceny země, které nedosahují průměrné výše podpor. 

Účastníci setkání projednali současnou situaci a vývoj na agropotravinářském trhu středoevropského regionu. Konstatovali, že pokračující nerovnováha trhu způsobená nejenom rozdílným nastavením současné SZP EU, ale také existujícími národními podporami, zvýhodňujícími primárně země EU15, přináší snižování rozměru a produkce zemědělství - především pak v chovech hospodářských zvířat, v nových členských zemích s jejich vzrůstající závislostí na dovozech.


Organizace V4 zároveň důsledně trvají na potřebě připravit země EU na změny v řízení trhu s mlékem po zrušení mléčných kvót v roce 2015 s cílem zamezit destabilizaci výroby mléka a s tím spojeného chovu skotu, při zohlednění potřeb jednotlivých členských zemí. Pro  sektor výroby cukru země V4 požadují zachování kvót až do roku 2020.

Zástupci organizací prodiskutovali odhady a úroveň škod způsobených záplavami z června 2013, které zasáhly Českou republiku, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Mezi nejvíce poškozené sektory patří zelenina, polní plodiny chmel, ovoce, okrasné květiny, ale místně  i odvětví živočišné produkce, apod. Dle rozsahu poškození jde lokálně i o totální ztráty, které znamenají vážné ohrožení existence podniků. Tento fakt vyzdvihuje opět požadavek na ustanovení instituce pro řízení rizik a pojištění jako trvalé a nedílné součásti SZP EU. 

Jednotlivé delegace si zároveň vyměnili informace o daňových systémech v zemích V4, kde konstatovali, že rozdílné národní politiky a definované nástroje vlád pro řízení hospodářství přináší i mezi čtyřmi sousedícími zeměmi značné rozdíly.

Zástupci nevládních zemědělských organizací zemí V-4 se dohodli, že se další setkání Visegrádské čtyřky uskuteční v září 2013 v Maďarsku.

Toto Komuniké bylo vyhotoveno v pěti originálech v angličtině a zástupci každé zúčastněné delegace obdrželi jeden originál. Jeden originál bude zaslán organizaci evropských farmářů COPA-COGECA.

 

 

Martin Fantyš
tajemník
Agrární komora
České republiky

Miklos KIS
viceprezident
Maďarská agrární komora

Wiktor SZMULEWICZ
prezident
Národní rada
polských zemědělských komor 

Milan SEMANČÍK
předseda
Slovenská zemědělská
a potravinářská komora

  

IČO: 47674768 DIČ: CZ47674768
datová schránka: guzadjj

Agrární komora České republiky
Blanická 383/3
779 00 Olomouc

 sekretariat@akcr.cz
 Mapa jak k nám

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96
108 00 Praha 10

 www.agrocr.cz
 www.akcr.cz


Ochrana osobních údajů

Agrární komora České republiky je zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl XIV, vložka 571.

Agrární komora České republiky podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko. Creative Commons License. Tiskové a elektronické šíření informací z webových stránek Agrární komory České republiky je možné pouze s uvedením zdroje. Copyright © 2005-6 Agrární komora České republiky Creative Commons License

Copyright © 2010-2018 - vyroba-www.cz